Ερώτηση για την Μείωση του ΦΠΑ στα Βασικά Είδη Διατροφής και στα Είδη Πλατιάς Λαϊκής Κατανάλωσης.