Ερώτηση για την Απλοποίηση της Διαδικασίας Έκδοσης των Απαιτούμενων Αδειών Χρήσης Γεωτρήσεων.