Ερώτηση για την Ίδρυση του Ινστιτούτου Τυποποίησης Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών στην Καρδίτσα.