Ερώτηση για την Συνέχιση Λειτουργίας των ΕΛΤΑ Βραγκιανών.