Ερώτηση την Ενδεχόμενη Μείωση του Ποσοστού Επιστροφής ΦΠΑ στους Αγρότες.