Ερώτηση για την Ενίσχυση απο ΥΠ.ΕΣ προς Κάλυψη Αναγκών και την Αποκατάσταση Ζημιών από Καιρικά Φαινόμενα σε ΟΤΑ της Καρδίτσας