Ερώτηση για τις Περικοπες στις Προκηρύξεις του Μέτρου 2.1.4. των Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων.