Ερώτηση για την Ρύθμιση των Οφειλών προς τους Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις