Ερώτηση για την Μετάταξη του Προσωπικού των ΤΥΔΚ στις Νέες υπό Σύσταση Αποκεντρωμένες Αυτοδιοικήσεις.