Συντονισμένες Ενέργειες των Βουλευτών της Καρδίτσας για την Αναμόρφωση του Σχεδίου Καλλικράτης στο Νομό.