Ερώτηση για την Υστέρηση που Παρουσιάζουν τα Δημόσια Έσοδα.