Ερώτηση για τις Σοβαρές Ελλείψεις Φαρμάκων Πρώτης Ανάγκης στην Αγορά.