Ερώτηση για την Διατήρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μουζακίου.