Ερώτηση για τον ΦΜΑΠ στα Αδιάθετα Ακίνητα των Τεχνικών Εταιριών