Ερώτηση για τον αποκλεισμό χιλιάδων πολυτέκνων από τα δωρεάν τρόφιμα