Περιοδεία σε Μουζάκι, Λαζαρίνα, Γελάνθη, Αγιοπηγή, Ρούσσο και Αμπελικό