Στην ενημερωτική ημερίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2020.01.28)