Συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (2020.03.26)